Reserveer nu

WiFi Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden draadloos gasteninternet Apollo Hotels & Resorts

Artikel 1 Definities

  • Aanbieder: Apollo Hotels & Resorts en/of diens vertegenwoordigers en rechtsopvolger(s).
  • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over verkregen identificatiegegevens van de Aanbieder om gebruik te maken van het ter beschikking gestelde draadloos gasteninternet Netwerk van de Aanbieder.
  • Aansluiting: via een draadloze verbinding bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het Gastennetwerk van Apollo Hotels & Resorts.
  • Netwerk: het Netwerk dat het Apollo Hotels & Resorts ter beschikking stelt aan de Afnemer.
  • Service: het kosteloos ter beschikking gestelde draadloos gasteninternet Netwerk door Apollo Hotels & Resorts.
  • Identificatiegegevens: de door de Aanbieder aangemaakte inlogcode.

Artikel 2 Onderwerp
De Aanbieder biedt de Afnemer de mogelijkheid gebruik te maken van het ter beschikking gestelde draadloos gasteninternet Netwerk. Hierop rest de EU Data Retentiewet van toepassing. De in deze wet opgenomen punten worden te allen tijde gehandhaafd.

Artikel 3 Algemene bepalingen

3.1. Wijze van Aansluiting en toetreding tot het Netwerk
De Aanbieder zal zorg dragen voor de Aansluiting van de Afnemer op het Netwerk van de Aanbieder en de Identificatiegegevens verstrekken. De Afnemer dient dan om toegang te krijgen tot het Netwerk van de Aanbieder, deze Algemene Voorwaarden moeten accepteren. Doormiddel van in te loggen op het Netwerk via de Aansluiting, zullen gegevens onversleuteld door de lucht getransporteerd worden. De Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met de aan hem toegewezen Identificatiegegevens en dient alle kosten te dragen die veroorzaakt zijn door het gebruik van zijn Identificatiegegevens.

3.2. Wijziging in de Aansluiting en het Netwerk
De Aanbieder behoudt zich het recht voor om na schriftelijke aankondiging en met inachtneming van een redelijke termijn, noodzakelijke toevoegingen en/of veranderingen aan te brengen in de in de Overeenkomst overeengekomen Aansluiting voor wat betreft:

a. procedures met betrekking tot toegang, operationaliteit en de beveiliging van het Netwerk.

b. het veranderen van locatie en type van het Netwerk.

Op basis van de bovenstaande veranderingen genoemd in artikel 3.2, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

Artikel 4 Verplichtingen voor Aanbieder en Afnemer 

4.1. Voor de Aanbieder
4.1.a. Afgezien van de tijd die de Aanbieder nodig acht te hebben voor het aanbrengen van noodzakelijke toevoegingen en/of veranderingen zoals die genoemd zijn in artikel 3.2, dient de Aanbieder zorg te dragen voor het operationeel houden van het Systeem van de Aanbieder gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag. Als een Afnemer een storing constateert in zijn aansluiting op het Netwerk, is de Aanbieder verplicht deze storing zo snel mogelijk te verhelpen.

4.1.b. De Aanbieder moet zich te allen tijde inspannen om een goede werking en continuïteit van de Aansluiting te garanderen. De Aanbieder moet er tevens voor zorg dragen dat er niet ongewenst veranderingen kunnen worden aangebracht in de verzonden berichten en dat het netwerk op generlei wijze toegankelijk is voor onbevoegden.

4.2. Voor de Afnemer
4.2.a. De Afnemer is verplicht aanwijzingen van de Aanbieder op te volgen met betrekking tot het gebruik van de Aansluiting en het Netwerk.

4.2.b. Indien de Afnemer een storing constateert in de Aansluiting en/of op het Netwerk, is hij verplicht deze onmiddellijk te melden bij de Aanbieder.

4.2.c. De Afnemer verklaart zich te houden aan de gedragsregels zoals omschreven in de Acceptable Use Policy (AUP).

4.2.d. De Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het eindgebruik.

Artikel 5 Opschorting van de Aansluiting en/of het Netwerk
5.1. De Aanbieder behoudt zich het recht de Aansluiting en/of het Netwerk tijdelijk op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van haar verplichtingen zoals die genoemd zijn in Artikel 4.2.

5.2. De Aanbieder heeft het recht om de Aansluiting en/of het Netwerk met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel het gebruik ervan te beperken indien de Afnemer oneigenlijk gebruik maakt van de Aansluiting en/of het Netwerk.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Service
6.1. De Service wordt na inloggen en aldus acceptatie van de Algemene Voorwaarden aangegaan voor een bepaalde tijd en loopt automatisch af na het verstrijken van de duur van de aangegane Service.

6.2. Beide partijen hebben het recht de Service per direct op te zeggen indien de wederpartij haar verplichtingen, zoals die vermeld staan in Artikel 4, niet nakomt. Indien het in verzuim blijven van één van de partijen van dusdanig zware aard is dat het redelijkerwijs niet verlangd kan worden de Service te laten bestaan, kan de wederpartij de verzakende partij schriftelijk en aangetekend in gebreke stellen voor het niet nakomen van diens verplichtingen.

Artikel 7 Kosten voor de Afnemer
De Aansluiting op het Netwerk van de Aanbieder wordt kosteloos aan de Afnemer aangeboden.

Artikel 8 Wederverkoop (-verhuur)
De Afnemer mag de door de Aanbieder aangeboden Aansluiting en/of het Netwerk op geen enkele manier wederverkopen of -verhuren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

Artikel 9 Geheimhouding
Zowel de Aanbieder als de Afnemer waarborgen de geheimhouding van gegevens ten opzichte van elkaar ten behoeve van de uitvoering van de service. De partijen zullen voldoende maatregelen treffen met betrekking tot de geheimhouding naar derden van alle gegevens in welke vorm dan ook. Apollo Hotels & Resorts is niet aansprakelijk voor eventuele schade die oneigenlijk gebruik van de service ten gevolge heeft mits niet in strijd met de EU Data Retentiewet.

Artikel 10 Eigendom en Intellectuele eigendomsrechten
De Afnemer verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Netwerk dat door Apollo Hotels & Resorts verstrekt wordt, voor de duur van de Service. Het is de Afnemer niet toegestaan om de ter beschikking gestelde Aansluiting en/of het Netwerk en bijbehorende documentatie te kopiëren (anders dan voor back-up doeleinden) en om wijzigingen in of toevoegingen aan de Aansluiting en/of het Netwerk en bijbehorende documentatie aan te (laten) brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor uitval van de verbinding met derden via het Netwerk van de Aanbieder voor zover dat het gevolg is van technische storingen bij derden of niet-nakoming van verplichtingen door derden waarvan de Aanbieder zich bij de uitvoering van de Service bedient (zie Artikel 4).

11.2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van door de Aanbieder of afnemers ingezette apparatuur. Indien de Afnemer schade toebrengt aan de Aansluiting en/of het Netwerk en bijbehorende documentatie van de Aanbieder, is deze aansprakelijk jegens de betrokkene.

11.3. De Aanbieder geeft de Afnemer gelegenheid tot openbaarmaking en kan geen invloed uitoefenen of kennis dragen van datgene wat de Afnemer door middel van het gebruik van het ter beschikking gestelde Netwerk openbaar maakt en is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

11.4. Op de Service is de EU Data Retentiewet van toepassing. De in deze wet opgenomen punten worden te allen tijde nageleefd.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal de wijzigingen direct in werking mogen laten treden.

12.2. Indien de Afnemer de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij de Service, zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen, behoudens eventuele financiële verplichting van de Afnemer.
12.3. Op de Service is het Nederlandse recht van toepassing.